บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิต ในพื้นที่ป่าชุมชน

สำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมหารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตร่วมกับบริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด โดยมี
นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เป็นประธานในการหารือและจัดทำ “โครงการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการจัดการป่าชุมชน” ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชนในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอนาแหัว จังหวัดเลย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ “ชุมชนเข้มแข็ง ป่าชุมชนยั่งยืน ประชาชนได้ประโยชน์”