บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชน

บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือสำนักจัดการป่าชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการอนุรักษ์การฟื้นฟู และการจัดการป่าชุมชน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 15 ป่าชุมชน เนื้อที่ 37,128 ไร่ โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) พร้อมด้วยนายเสกสรร กวยะปาณิก (ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี หารือขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การขึ้นทะเบียน T-Ver (ภาคป่าไม้)
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ.2566 ที่ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อ
นำไปสู่การแบ่งปันคาร์บอนเครดิตต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน