การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …  

คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมการบริหาจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

คู่มือการใช้งานระบบจัดตั้งป่าชุมชน (ออนไลน์)

การจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้