นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ในหลวง และพระราชินี ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ในหลวง และพระราชินี

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อำนวยการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุม ได้หารือประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “แหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้สวยงามในเมืองไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้สวยงามในเมืองไทย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292-3 ต่อ 5618,5168

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/64

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/64

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/64 โดยมี ผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้รายงานผู้ป่วยติดเชื้อสะสมของกรมป่าไม้ในขณะนี้ทั้งสิ้น จำนวน 122 ราย หายป่วย จำนวน 99 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวและเฝ้าระวังอาการ จำนวน 117 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

2.อันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2564 ดังนี้
2.1 เรื่องปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
2.2. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (WFH) อย่างเต็มความสามารถอย่างน้อยร้อยละ 70
2.3. การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2.4. ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

3. ศูนย์โควิดฯ กรมป่าไม้ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดและผู้ที่หายจากการติดเชื้อ ให้รายงานผ่านแอพพลิเคชันไลน์กลุ่ม เพื่อทางศูนย์จะได้รายงานต่อไปยังกระทรวงฯ ทราบในเบื้องต้น และให้หน่วยงานทำเอกสารหนังสือแจ้งมาในภายหลัง

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้หน่วยงานส่งรายละเอียดการฉีดวัคซีนในภาพรวมของทั้งหน่วยงานมายังกระทรวงฯ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

5. ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้ชี้แจงการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564 ณ จังหวัดสกลนคร โดยขอให้ผู้ที่เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แจ้งเวียน ซึ่งทางส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะได้ดำเนินการขออนุญาตกับทางจังหวัดต่อไป

6. ศูนย์โควิดฯ กรมป่าไม้ รายงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน โดยจัดเตรียมชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ที่จะติดตั้งภายในบริเวณพื้นที่จัดงานพร้อมแล้ว

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตรวจติดตาม การเตรียมงานถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตรวจติดตาม การเตรียมงานถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ประชุมเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ผอ.สจป.ที่ 6 สาขานครพนม พร้อมด้วยนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานในด้านต่างๆ ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปพบ
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อรายงานการจัดเตรียมงาน
และความพร้อมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตลอดจนรับฟังคำแนะนำด้านต่างๆ เพื่อให้พิธีการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดแจ้งแสงอรุณ เพื่อประชุมหารือการเตรียม
ความพร้อมในส่วนของพิธีสงฆ์ร่วมกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ประชุมติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ประชุมติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามภารกิจผลการดำเนินงานที่กำลังดำเนินการอยู่และพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆตลอดจนร่วมหารือหาแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสำนักบริหารกลาง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย และข้อสั่งการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเดินงาน สบก.ปม.

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเดินงาน สบก.ปม.

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางอย่างเป็นทางการในวันแรก โอกาสนี้ ได้ทำพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ ถวายเครื่องบูชาท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ