นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/64

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/64 โดยมี ผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้รายงานผู้ป่วยติดเชื้อสะสมของกรมป่าไม้ในขณะนี้ทั้งสิ้น จำนวน 122 ราย หายป่วย จำนวน 99 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวและเฝ้าระวังอาการ จำนวน 117 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

2.อันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2564 ดังนี้
2.1 เรื่องปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
2.2. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (WFH) อย่างเต็มความสามารถอย่างน้อยร้อยละ 70
2.3. การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2.4. ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

3. ศูนย์โควิดฯ กรมป่าไม้ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดและผู้ที่หายจากการติดเชื้อ ให้รายงานผ่านแอพพลิเคชันไลน์กลุ่ม เพื่อทางศูนย์จะได้รายงานต่อไปยังกระทรวงฯ ทราบในเบื้องต้น และให้หน่วยงานทำเอกสารหนังสือแจ้งมาในภายหลัง

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้หน่วยงานส่งรายละเอียดการฉีดวัคซีนในภาพรวมของทั้งหน่วยงานมายังกระทรวงฯ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

5. ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้ชี้แจงการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564 ณ จังหวัดสกลนคร โดยขอให้ผู้ที่เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แจ้งเวียน ซึ่งทางส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะได้ดำเนินการขออนุญาตกับทางจังหวัดต่อไป

6. ศูนย์โควิดฯ กรมป่าไม้ รายงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน โดยจัดเตรียมชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ที่จะติดตั้งภายในบริเวณพื้นที่จัดงานพร้อมแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น