ผู้บริหารสำนักส่งเสริมการปลูกป่า


นายชาตรี  รักษาแผน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ
นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้
 นายชุติเดช กมนณชนุตม์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและประเมินผลการปลูกป่า