ผู้บริหารสำนักส่งเสริมการปลูกป่า


นายพฤกษ์ โสโน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

นายชาตรี  รักษาแผน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
และ
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
อีกหน้าที่หนึ่ง

 

 นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ 

ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้