ดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติิงานเกี่ยวกับการจัดซื้ิอจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
วันทีี่ 2 พฤษภาคม 2562
***************************************************************************