ส่วนส่งเสริมการป่าไม้


จิตรพล

นายจิตรพล  ไทยภักดี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
 
โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.ฝ่ายโครงการพระราชดำริ

3.ฝ่ายป่าชุมชน

4.ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฎิบัติการส่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า

2.กำกับ ควบคุมดูแล และประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ติดตามและประสานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย