ส่วนจัดการป่าชุมชน


จิตรพล

นายจิตรพล  ไทยภักดี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ 
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

 

pornpan2

นางสาวพรพรรณ  มากดวงจันทร์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

 

ส่วนจัดการป่าชุมชน มีอำนาจหน้าที่

1.) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
2.) ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนในการบริหารการจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
3.) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
4.) สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
5.) สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่
6.) ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
7.) สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
8.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
   (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
   (2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
   (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
   (1) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   (2) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   (3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของปะชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
   (4) ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
   (5) ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   (6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
   (1) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
   (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งอวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
   (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
   (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย