ส่วนจัดการป่าไม้


 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ สมบูรณ์-ผอ-ป้องกัน-1.jpg

นายสมบูรณ์  จำปาอูป
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนจัดป่าไม้
โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

3.ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

4.ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้

 

ส่วนจัดการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฎิบัติการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านป่าไม้

2.กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับจัดการทรัพากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอืนที่เกี่ยวข้อง

3. กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.ติดตามและประสานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย