ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์


 

2                                                                                                                  a2

                                                                                                                d2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการกำหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ (จังหวัด กระทรวง และระดับชาติ)
3) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด
4) ดำเนินการและประสานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
5) ดำเนินการและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6) สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งภายในและนอกสังกัดกรมป่าไม้และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
7) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ศูนย์ป่าไม้
1 งานบริหารทั่วไป
– ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
– จัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุม ติดตาม รวบรวม และจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
– ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2 งานจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้
– จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด และจัดทำแผนการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดจำแนกเป็นรายอำเภอ
– เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด
– สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่า การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการจัดการที่ดินป่าไม้
– ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ และการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย