ไม่มีหมวดหมู่


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2559

วันที่ (7 มี.ค.59) เวลา 10.00 น. นายปรีชา เเสงเทียน ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี และนายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ ปลัดจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 3 มีนาคม 2559. เวลา14.00 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายสารสนเทศ นายอดิศักดิ์ จันทร์แก้ว ช่างสำรวจ ได้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานที่ประชุม ผลการประชุม ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและรับรองข้อมูลแนวเขต และเพื่อความ […]


โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

วันนี้ 23 ก.พ.59 เวลา 13.30 น. ส่วนป้องกันรักษาฯ สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โดยนายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่10 สาขาเพชรบุรี ได้กล่าวรายงานเชิญ โดยมีนายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานในพิธิเปิด ณ สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น.ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน


ทำบุญศาลพระภูมิและอาคารบ้านพัก (อาคารป่าไม้จังหวัดเดิม)

วันที่ 18 ม.ค. 59 ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี หัวหน้าส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนร่วมทำบุญศาลพระภูมิและอาคารบ้านพัก (อาคารป่าไม้จังหวัดเดิม) ณ สจป.10 สาขาเพชรบุรี


ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติตามโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ

วันที่ 6 ม.ค. 59 นายปรีชา  แสงเทียน ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี พร้อมส่วนโครงการพระราชดำริ และหน.หน่วยป้องกันฯที่ พบ.1 (ยางชุม) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติตามโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)ชั้น 1 โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธาน


ร่วมอวยพรปีใหม่ ให้กับท่าน ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี

วันที่ 4 ม.ค. 59 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการสำนักฯ10สาขาเพชรบุรึ ร่วมอวยพรปีใหม่ ให้กับท่าน ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี


จัดกิจกรรมครูป่าไม้ให้บริการประชาชนและแจกจ่ายกล้าไม้ ที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ

วันที่ 1 ม.ค. 59 นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ หน.ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี) เจ้าหน้าที่ สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และหน่วยฯ พบ.1 (ยางชุม) จัดกิจกรรมครูป่าไม้ให้บริการประชาชนและแจกจ่ายกล้าไม้ ที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี


บำรุงรักษาต้นไม้ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยส่วนจัดการป่าชุม ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดิน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) และเจ้าหน้าที่สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ


ร่วมทำบุญตักบาตรในงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมป่าไม้

  วันที่ 25 ธ.ค. 58 ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินฯ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน ผอ.ส่วนอำนวยการ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมป่าไม้ และร่วมอวยพรท่านอธิบดี,ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้