แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2016


กิจกรรม ” เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม” ณ วัดอัมพวันปิยาราม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

วันที่ 25 ก.ค.59 นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานกิจกรรม ” เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม” ณ วัดอัมพวันปิยาราม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมจำนวน 88 คน


ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS.) ณ วนอุทยานปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21-23 มิ.ย.59 ฝ่ายสารสนเทศ สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS.) ณ วนอุทยานปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (ONE MAP) ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 มิ.ย.59 เวลา 09.30 น.ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และนายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เจ้าหน้าที่เทคนิค เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ   (ONE MAP) ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.เป็นประธาน


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 มิ.ย.59 เวลา 09.30 น.ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หน.หน่วยฯ ปข.8(รวมไทย) และนายสืบพงศ์ บัวแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.เป็นประธาน มติที่ประชุม เห็นชอบผลการรังวัดขอบเขตพื้นที่จัดที่ดินชุมชนบ้านรวมไทย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ท้องที่ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ เนื้อที่ประมาณ 17,842 ไร่