แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: เมษายน 2016


ร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน เพื่อให้การขับเคลื่อนของคณะทำงานจัดหาที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน เพื่อให้การขับเคลื่อนของคณะทำงานจัดหาที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาววนิดา  แย้มสรวล ผอ.สนง.ทสจ.พบ. เป็นประธาน


ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 7 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เทคนิค ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 เม.ย. 59 เวลา 13.30 น. ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี, ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายทวี  นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน