แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มีนาคม 2016


วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงต์กุล) และคณะผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ สจป.10 สาขาเพชรบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงต์กุล) และคณะผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ สจป.10 สาขาเพชรบุรี โดยมี ผอ.สำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานภาพร่วมของสำนักฯ ผอ.ส่วนแต่ละส่วน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และผอ.สำนักฯสรุปภาพร่วมของปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม สจป.10 สาขาเพชรบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2 […]


เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายสารสนเทศ และ ผอ./หน.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาแนวเขตที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จำนวน 66 แปลง เพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่ให้เป็นพื้นที่ที่ […]


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2559

วันที่ (7 มี.ค.59) เวลา 10.00 น. นายปรีชา เเสงเทียน ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี และนายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ ปลัดจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 3 มีนาคม 2559. เวลา14.00 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายสารสนเทศ นายอดิศักดิ์ จันทร์แก้ว ช่างสำรวจ ได้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานที่ประชุม ผลการประชุม ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและรับรองข้อมูลแนวเขต และเพื่อความ […]