แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 ตุลาคม 2015


ร่วมประกอบพิธีตัดไม้จันทร์หอม เพื่อใช้ในการพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.29-10.09 น.  นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สน.จทป.10 สาขาเพชรบุรี ร่วมประกอบพิธีตัดไม้จันทร์หอม เพื่อใช้ในการพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี


ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ มณฑลพิธี พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบก ที่ ๑๕

วันที่ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย ผู้อำนวยการส่งเสริมการปลูกป่า (ผู้แทน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ มณฑลพิธี พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบก ที่ ๑๕ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดทำ โครงการรักษ์และดูแลต้นไม้ ถวายสมเด็จย่า เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 โดยทำการปลูกซ่อม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ที่ปลูก ในแปลงปลูกวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณวัดเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี อบต.เขากระปุก หม […]