แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 ตุลาคม 2015


วันนี้ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.29-10.09 น.  นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สน.จทป.10 สาขาเพชรบุรี ร่วมประกอบพิธีตัดไม้จันทร์หอม เพื่อใช้ในการพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ร่วมประกอบพิธีตัดไม้จันทร์หอม เพื่อใช้ในการพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วันที่ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย ผู้อำนวยการส่งเสริมการปลูกป่า (ผู้แทน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ มณฑลพิธี พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบก ที่ ๑๕ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ มณฑลพิธี พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบก ที่ ๑๕วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดทำ โครงการรักษ์และดูแลต้นไม้ ถวายสมเด็จย่า เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 โดยทำการปลูกซ่อม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ที่ปลูก ในแปลงปลูกวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณวัดเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี อบต.เขากระปุก หม […]

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558