แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 7 ตุลาคม 2015


มอบเงินอุดหนุนปลูกต้นไม้ ปีที่1 ตามโครงการ ศสส.

วันที่ 7 ตุลาคม 2558เวลา 10.00 น. ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบเงินอุดหนุนปลูกต้นไม้ ปีที่1 ตามโครงการ ศสส. แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้แทน จำนวน 12 ราย แปลงปลูก 18 แปลง เนื้อที่รวม 300 ไร่ เงินอุดหนุนทั้งหมด 450,000 บาท โดย ผอ.สำนักฯ ได้กล่าวขอบคุณเกษตรกรที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ และขอให้นำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทะนุบำรุง ดูแลแปลงปลูกต้นไม้ของตนเอง ตลอดจนจัดเตรียมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าที่อาจจะมาในช่วงฤดูแล้งที […]