แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2015


บำรุงรักษาต้นไม้ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยส่วนจัดการป่าชุม ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดิน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) และเจ้าหน้าที่สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ


ร่วมทำบุญตักบาตรในงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมป่าไม้

  วันที่ 25 ธ.ค. 58 ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินฯ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน ผอ.ส่วนอำนวยการ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมป่าไม้ และร่วมอวยพรท่านอธิบดี,ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้


ร่วมประกอบพิธีตัดไม้จันทร์หอม เพื่อใช้ในการพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.29-10.09 น.  นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สน.จทป.10 สาขาเพชรบุรี ร่วมประกอบพิธีตัดไม้จันทร์หอม เพื่อใช้ในการพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี


ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ มณฑลพิธี พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบก ที่ ๑๕

วันที่ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย ผู้อำนวยการส่งเสริมการปลูกป่า (ผู้แทน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ มณฑลพิธี พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบก ที่ ๑๕ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดทำ โครงการรักษ์และดูแลต้นไม้ ถวายสมเด็จย่า เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 โดยทำการปลูกซ่อม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ที่ปลูก ในแปลงปลูกวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณวัดเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี อบต.เขากระปุก หม […]


มอบเงินอุดหนุนปลูกต้นไม้ ปีที่1 ตามโครงการ ศสส.

วันที่ 7 ตุลาคม 2558เวลา 10.00 น. ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบเงินอุดหนุนปลูกต้นไม้ ปีที่1 ตามโครงการ ศสส. แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้แทน จำนวน 12 ราย แปลงปลูก 18 แปลง เนื้อที่รวม 300 ไร่ เงินอุดหนุนทั้งหมด 450,000 บาท โดย ผอ.สำนักฯ ได้กล่าวขอบคุณเกษตรกรที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ และขอให้นำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทะนุบำรุง ดูแลแปลงปลูกต้นไม้ของตนเอง ตลอดจนจัดเตรียมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าที่อาจจะมาในช่วงฤดูแล้งที […]


เข้าร่วมวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งเวชยันตร์ปราสาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2558 เวลา 07.30 น.นายปรีชา แสงเทียนผอ.สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรีและผอ.สุดใจ บุตรแตง ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งเวชยันตร์ปราสาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด ผวจ.เพชรบุรีเป็นประธานในพิธี


ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 29 ก.ย. 58 สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือนโดยมี นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สน.จทป.ที่10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และได้ให้เกียรติมอบโล่แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2557 และผู้แทนเกษตรกรสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2558 และมอบทุนการศึกษาาของกรมป่าไม้แก่บิดาของ ด.ญ.นวรรณ วัฒโน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี