โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School)


กองการอนุญาต ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO conference) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 228 คน โดยบรรยายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในหัวข้อการขออนุญาต ตามมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507