แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2022


วันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกองการอนุญาตพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการอนุญาต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี


สรุปโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School)

         โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการอนุญาตของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาต และข้าราชการบรรจุใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้สนใจระเบียบและกฎหมายในการดำเนินการด้านการอนุญาต รวมจำนวนทั้งสิ้น 239 ราย โดยมีระยะเวลาการจัดอบรม จำน […]