การประชุมให้ความรู้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ท้องที่จังหวัดภูเก็ต


นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลาจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง และได้ชี้แจงการดำเนินงานกรณีคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 42 หน่วยงาน 77 คน