การประชุมเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้


กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งจังหวัดเร่งรัดจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีคำขอตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
2. กรณีคำขอของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าดำเนินการในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่ป่าไม้ และได้ยื่นคำขออนุญาตแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้จังหวัดยื่นส่งคำขออนุญาตและเอกสารประกอบ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 1-13 หรือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา เพื่อดำเนินการต่อไป ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19X