แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 31 กรกฎาคม 2022


การประชุมให้ความรู้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ท้องที่จังหวัดภูเก็ต

นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลาจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง และได้ชี้แจงการดำเนินงานกรณีคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐม […]


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School)

กองการอนุญาต ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO conference) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 228 คน โดยบรรยายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในหัวข้อการขออนุญาต ตามมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507


การประชุมเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการ ดังนี้1. แจ้งจังหวัดเร่งรัดจัดส่งเอ […]


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School)

กองการอนุญาต ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายนพดล ฮมแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาต เพิ่มทักษะ และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์จากการปปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งจากหน […]