แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2021


แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 2. กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ


การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต (เพิ่มเติม)

กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน(เพิ่มเติม)โดยมีการปูพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการกองการอนุญาตใหม่ แทนพื้นห้องเดิม ซึ่งมีการชำรุดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานการปรับปรุงห้องส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ มีการทาสี ติดตั้งประตูประจก ม่านหน้าต่าง และบานเลื่อนพลาสติกบริเวณชั้นเก็บเอกสาร เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และพร้อมสำหรับการบริการประชาชน ห้องทำงานผู้อำนวยการกองการอนุญาต ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้อง ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงห้อง ห้องส่วนอนุญาตอุตสาหก […]


แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต (เพิ่มเติม)

กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน(เพิ่มเติม)โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่โดยรอบจัดทำรายนามผู้บริหารกองการอนุญาตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมเพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุนการจัดทำห้องประชุมกองการอนุญาตที่จัดทำขึ้นใหม่ และปูพื้นห้องส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และพร้อมสำหรับการบริการประชาชน บริเวณบันไดทางขึ้นอาคาร บริเวณหน้าห้องประชุมกองการอนุญาต ภายในห้องประชุมกองการอนุญาต บริเวณทางเดินภายในอาคาร บริเวณห้องส่วนใช้ประโ […]


การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต

กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน พร้อมจัดทำห้องประชุมกองการอนุญาตขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับการประชุม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในอนาคต