สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
เรียนรู้กับครูป่าไม้
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

.........................................................

เสวนาภาษีที่ดินกับการปลูกต้นไม้
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาภาษีที่ดินกับการปลูกต้นไม้

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาภาษีที่ดินกับการปลูกต้นไม้

.........................................................

การแจกจ่ายกล้าไม้ประจำปีงบประมาณ 2565
ตารางการแจกจ่ายกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

หลักเกณฑ์/จำนวนกล้า
ประชาชน แจกจ่ายเนื้อที่ 1 ไร่ ไม่เกิน 200 ต้น สูงสุดไม่เกิน รายละ 500 ต้น
หน่วยงานราชการ พิจารณาตามโครงการ

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรับกล้าไม้
กรณีประชาชน 1.บัตรประชาชน 2.สำเนาที่ดินแปลงที่ปลูก 3.ค่าพิกัดแปลงที่ปลูก
กรณีหน่วยงาน 1.บัตรประชาชนผู้มาติดต่อขอรับกล้า 2.หนังสือจากหน่วยงาน/โครงการ 3.รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) 4.ค่าพิกัดแปลงปลูก

.........................................................

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

.........................................................

แผนผังอาคารสอบ
แผนผังอาคารสอบ

แผนผังอาคารสอบ

.........................................................