นายสกษฏ์ แสงอรัญ

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด

กิจกรรมศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด

ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก ร่วมกับ อำเภอโพธิ์ชัย และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันตรวจสอบกรณี ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประสานขอความร่วมมือตรวจสอบบริเวณที่ตั้งมูลนิธิหลวงปู่เหมือน ญาณธมโม ณ บ้านโนนเสียว หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธ์

ส่วนจัดการป่าไม้ ร่วมกับศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ดและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก จัดประชุมราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดินของราษฎร(เพิ่มเติม) รวม 12 ราย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการจัดที่ดินชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ณ เทศบาลตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ได้ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์รับคำขอและตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ศสส.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้องที่อำเภอจังหาร อำเภอธวัชบุรี และ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด