นายฐิติกร เงาะปก

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

กิจกรรมศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่ป่าชุมชนตำบลบ้านโคก (ป่าชุมชนภูขวาง) ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการครูกล้าไม้ แก่นักเรียนโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ จำนวน 90 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ และด้านอื่นๆที่เกียวข้อง เป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐานคือฐานเมล็ดไม้ ฐานการกรอกถุงย้ายชำ และฐานการปลูกป่า ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และได้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีบรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ลงทะเบียน