หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ
     – ฝ่ายบริหารทั่วไป
     – ฝ่ายการเงินและบัญชี
     – ฝ่ายพัสดุ
     – ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
     – ฝ่ายบริหารทั่วไป
     – ฝ่ายโครงการพระราชดำริ
     – ฝ่ายป่าชุมชน
     – ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า
 
ส่วนจัดการป่าไม้
     – ฝ่ายบริหารทั่วไป
     – ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
     – ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
     – ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้
 
ส่วนวิชาการและกฎหมาย
     – ฝ่ายบริหารทั่วไป
     – ฝ่ายวิชาการป่าไม้
     – ฝ่ายกฎหมาย
     – สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
 
ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น
     – ฝ่ายบริหารทั่วไป
     – ฝ่ายจัดการป่าไม้
     – ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้
     – สถานีเพาะชำกล้าไม้ขอนแก่น
     – สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.3 (แวงใหญ่)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน)
 
ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์
     – ฝ่ายบริหารทั่วไป
     – ฝ่ายจัดการป่าไม้
     – ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้
     – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส 1 (ดงมูล)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส 2 (ดงแม่เผด)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย
     – หน่วยป้องก้นรักษาป่า ที่ กส. 3 (ภูพาน)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท
     – หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กส 4 (ภูพระ)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์
     – หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กส 5 (บัวขาว)
 
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
     – ฝ่ายบริหารทั่วไป
     – ฝ่ายจัดการป่าไม้
     – ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้
     – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง
     – หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มค. 1 (บรบือ)
 
ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด
     – ฝ่ายบริหารทั่วไป
     – ฝ่ายจัดการป่าไม้
     – ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้
     – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
     – โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด
     – โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.1 (ดงมะอี่)
     – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร
     – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.2 (พนมไพร)