ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี)


โทรศัพท์

086-531-3265

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

361 ถ.คำเนินเกษม ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

บุคลากร

นายชัยรัตน์ จันทรศาลทูล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี)

นายมนัส พิมพ์รัตน์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวจันทวรรณ เหล่างาม

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวกรรณิการ์ สวนผล

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย์

นักวิชาเผยแพร่

นายถวิล เอี่ยมสุข

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวสุพรรณี มณีโชติ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายชารินทร์ เนียมศรี

พนักงานพิทักษ์ป่า