ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)


โทรศัพท์

086-2636062

ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ) ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

บุคลากร

 

นางมณีรัตน์ สกุลศิรจิตร
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)
นางสาวยุภาพร โสภาพ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ เลิศเชิดชาญกุล
นักวิชาการเผยแพร่
นายบวรศักดิ์ ภูธา
นักวิชาการเผยแพร่
นายลำพอง พรมมา
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายนิรุจ บุญอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นางสาวผ่องสุภา ทองศรี
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายยอดยิ่ง พรมจันทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสาวสมจิตร จันทร์ทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นายสมพงษ์ จวงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์
คนงานเพาะชำ