นโยบายรัฐมนตรีว่าการะทรวง ทส.ในการประชุมการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการและคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตค. 2562