ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

แผนปฏิบัติงาน

1. กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

2. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร