ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

คู่มือประชาชน

การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ (ผ่านระบบดิจิทัล)

การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้

การออกใบอนุญาตให้นำไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ทำการรื้อถอน)

การออกใบอนุญาตให้นำไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีทำการรื้อถอนแล้ว)

Info การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่าน

Info การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

Info ไม้เรือนเก่า (ยังไม่รื้อ)

Info ไม้เรือนเก่า (รื้อแล้ว)

ใบอนุญาตไม้เรือนเก่า ภูมิภาค (กรณีรื้อแล้ว)

ใบอนุญาตไม้เรือนเก่า ภูมิภาค (กรณียังไม่รื้อ)