สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รายงานข้อมูลโดย นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ