ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ


 1. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรากชาร พ.ศ.2540 ใช้บังคับ
 2. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
 3. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เรื่อง การเรียกค่าธรรมเสียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
 4. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาและสอบราคาของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)
 5. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)
 6. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 7. ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 23(3)
 8. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 9. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (แบบ สขร.1 ปรับปรุง 1 มี.ค.58)
 10. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2559 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 11. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
 12. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 13. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ