สายด่วน Green Call 1310 กด 3

คู่มือ


คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

 1. คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับปี 2554)
 2. คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับปี 2557)
 3. คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สำหรับเจ้าหน้าที่)(ฉบับปี 2559)
 4. คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกระบวนงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมป่าไม้ (สำหรับประชาชน)(ฉบับปี 2560)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้

 1. คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ (ฉบับปี 2554)
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ (ฉบับปี 2556)
 3. คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ (ฉบับปี 2558)
 4. คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ (ฉบับปี 2559)
 5. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้ (ฉบับปี 2556)
 6. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ (ฉบับปี 2564)

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

 1. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับปี 2548)
 2. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับปี 2548)
 3. คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับปี 2552)
 4. คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับปี 2555)

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ