ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 1. การพิจารณาเรื่องราวการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
 2. ขอส่งสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดไชยา คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดไชยา และนายชัยสิงห์ สุทธิ์นุ่น หรือ สิทธิ์นุ่น จำเลย
 3. ขอให้ยุติการผลักดันโครงการแก่งเสือเต้น
 4. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับการใช้กฎหมาย ที่ สค 115/2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้
 5. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ 5210082 เรื่องแดงที่ 0012153 กรณี นายสุธี สุวรรณลพ ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ในการที่ถูกอธิบดีกรมป่าไม้ คู่กรณีในอุทธรณ์ มีคำสั่งให้ออกจากราชการ
 6. แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และทรัพยากรป่าไม้
 7. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
 8. แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เป็นผลการพิจารณาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
 9. ผลการพิจารณา กรณีนางสาวสุธีรา ทิมพิทักษ์ กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เรื่อง การแปรรูปไม้
 10. ผลการพิจารณา การดำเนินการกรณีราษฎรสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
 11. ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2551 จำนวน 2 กรณี
 12. ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2552
 13. ผลการพิจารณา การลงโทษทางวินัยของเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 กับพวก
 14. ผลการพิจารณา ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 กรณี จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่าในท้องที่จังหวัดมีผู้ทำสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 มีความประสงค์จะขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักรฯ
 15. ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การคืนทรัพย์สินของกลางตามข้อ 19 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2552
 16. ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
 17. ผลการพิจารณา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสัญญาร่วมค้าปลูกต้นตะกูยักษ์ของบริษัท ต้นกล้ามงคล จำกัด
 18. ผลการพิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง (หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)) ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 19. ผลการหารือการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 กรณี จังหวัดพระเยา ได้รับคำขอของนายเป็ง เงินเย็น ผู้ทำสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 ขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักรไม้สักท่อน
 20. ผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรณี นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ฯ
 21. รายงานผลการดำเนินคดี คดีตรวจยึดจับกุมตัวนางสาวเอิฐ สุขเต็ม และนางสาววรนุช แต้มฉลาดในความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์ ตามคดีอาญาที่ 104/2551 คดีหมายเลขดำที่ 1221/2551 และคดีหมายเลขแดงที่ 1143/2551

มาตรา ๙(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่าย ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗(๔)

 1. กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
 2. การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า
 3. การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมสับไม้ (กรณีนางสาวยุพัน เจริญพัฒน์ ขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔)
 4. การขึ้นทะเบียนสวนป่าสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว
 5. การคืนรถยนต์ของกลางตามมาตรา ๖๔ รี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๘๕ วรรคสาม แห่งประมลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 6. การดำเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 7. การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 8. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 9. การตรวจสอบการนำสินค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร
 10. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 11. การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้(กรณีโอนกิจการฯลฯ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
 12. การปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
 13. การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
 14. การพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
 15. การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทส. พ.ศ. ๒๕๔๖
 16. การศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการฝายราษีไศล
 17. การออกใบเบิกทางสำหรับไม้ที่นำผ่านโดยวิธีการถ่ายลำไปประเทศที่สาม
 18. การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกไม้พะยูง
 19. ขอใช้พื้นที่ที่ได้ตรวจยึดดำเนินคดีแล้ว
 20. ขอรับของกลางในคดีอาญาที่ ๒๓๑/๒๕๕๐ คืน
 21. ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ (ปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร)
 22. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๗ ปี
 23. แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัดกรมป่าไม้
 24. บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมปาไม้ ทส. และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 25. มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
 26. รายงานการประชุมและสรุปสาระสำคัญ/นโยบายสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปาบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
 27. สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
 28. หารือกรณีตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
 29. หารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
 30. หารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการและข้อหารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ
 31. หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
 32. หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา ๒๖(๔) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
 33. หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า (ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)
 34. หารือปัญหาข้อกฎหมายกณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 35. หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 36. หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการทำไม้ในที่ดิน ส.ค.๑ และใบจอง
 37. หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
 38. หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 39. หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง
 40. หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙(๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำของปีที่ดำเนินการ

 1. แผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
 2. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560)
 5. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560)
 6. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)
 7. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-มกราคม 2561)
 8. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
 9. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
 10. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-เมษายน 2561)
 11. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561)
 12. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561)
 13. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561)
 14. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561)
 15. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 1. (แบบบัญชีไม้ท่อน) บัญชีรายการไม้แปรรูปที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
 2. การกำหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
 3. การขออนุญาตนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้และพันจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 4. การแจ้งการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้
 5. การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้และค่าชดเชยการปลูกป่าและบำรุงป่า
 6. การตรวจสอบการนำไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร
 7. การถ่ายลำสินค้าที่มีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์
 8. การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบอำนวจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 10. การยกร่างระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 11. การให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้รับทราบข้อกำหนด กฎกระทรวง
 12. การออกใบเบิกทางไม้แปรรูป
 13. กำชับให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒
 14. กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๙)
 15. กำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 16. ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลและบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 17. ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 18. ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 19. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการรและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่
 20. คำขอค้าของป่าหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม๑)
 21. คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา (ป.ส.๑๗)
 22. คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปหรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง
 23. คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
 24. คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)
 25. คำขอรับใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 26. คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๔)
 27. คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๑)
 28. คำขออนุญาตเข้ากระทำเพื่อประโยชน์การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๔)
 29. คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) (ป.ส.๒๑)
 30. คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) (ป.ส.๒๑)
 31. คำขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๗)
 32. คำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน
 33. คำขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๙)
 34. คำขอออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
 35. คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
 36. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้
 37. คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
 38. คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
 39. คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพื่อการจัดทำงบประมาณ
 40. คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)

มาตรา ๙(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 1. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
 3. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ
 4. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา
 5. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์
 6. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม
 7. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร
 8. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดยโสธร
 9. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 10. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดเลย
 11. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
 12. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสกลนคร
 13. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสงขลา
 14. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
 15. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดหนองคาย
 16. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู
 17. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ
 18. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี
 19. การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
 20. ข้อมูลประทานบัตร การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้(เฉพาะราย) ติดต่อขอได้ที่สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
 21. คำสั่งและแบบรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต
 22. ประทานบัตรที่ 27647/15763 วันที่ 29 พ.ค. 2543 (สิ้นสุดวันที่ 28 พ.ค. 2563) ประทานบัตรออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพาณิชย์ค้าไม้ โครงการทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 1. โครงการจัดทำบานประตูที่ทำมาจากไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 (มติ ครม. 07/02/2560) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย) โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไปใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติสาธารณะอื่น ๆ ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่ส่วนราชการร้องขอ โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
 2. การเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (มติ ครม. 20/12/2559) คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบกรอบการเจรจาและท่าทีการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (Forest Law Enforcement, Governance and Trade : FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) และหลักการในการดำเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดทำ VPA โดยกรอบการเจรจาและท่าทีดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ VPA ซึ่งหาก VPA สำเร็จจนประเทศไทยได้รับสิทธิในการออกใบรับรองเฟล็กที (FLEGT License) จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยสามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้สะดวก และขยายโอกาสทางการค้าของประเทศไทยในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับเรื่องการให้มีมาตรการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปฯ เช่น การสนับสนุนให้ใช้สินค้าไม้ของไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) อาจเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องการเข้าสู่ตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเปิดเสรีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงควรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาท่าทีในการเจรจาอย่างรอบคอบต่อไป และควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบการเจรจานั้นด้วย เพื่อให้การเจรจามีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่อาจมีผลกระทบ หรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ที่จำเป็นต้องปรับตัวต่อหลักเกณฑ์ที่จะถูกกำหนดขึ้นภายหลังการจัดทำข้อตกลงและมีผลบังคับใช้แล้ว นอกจากนี้ การดำเนินการด้านธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกในการเจรจาทุกระดับ ประสานงาน จัดการประชุม ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ Thai-EU FLEGT VPA อาจกำหนดให้สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบออกใบรับรองเฟล็กที (FLEGT License) ในระยะแรก อาจกำหนดให้กองการอนุญาต กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบงานดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ๓. สำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมตามกระบวนการเจรจาฯ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณของกรมป่าไม้ที่ได้รับจัดสรรไว้ภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก ส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้กรมป่าไม้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
 3. ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาด การค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (มติ ครม. 07/12/2559) คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ (เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้จังหวัดอุตรดิตถ์ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ และปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกำหนดจำนวนพื้นที่ที่ต้องการขอผ่อนผันเท่าที่จำเป็นให้ชัดเจน ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้กำหนดเป็นพื้นที่ป่าและมีการปลูกป่าทดแทนต่อไป และพิจารณาหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการละเมิดกฎหมายการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานรัฐก่อนได้รับอนุญาตในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ในการดำเนินการโครงการต่อไปนั้น ควรจะดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม โดยให้ดำเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเสนอความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินโครงการ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) พิจารณาดำเนินการ ๒.๑ เร่งรัดการตรวจสอบการเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่ยังมิได้ขออนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ให้ครบถ้วนทุกกรณีในภาพรวมของทั้งประเทศ และประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ๒.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติใช้พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้มีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒.๓ กำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นไปอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดเข้าใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทก่อนได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 4. ขอความเห็นชอบส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ 900 ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพื่อนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงปลูกปี ๒๕๒๖ เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ และแปลงปลูกปี ๒๕๒๒ เนื้อที่ ๘๐๐ ไร่ รวมเนื้อที่ ๙๐๐ ไร่ ให้กรมป่าไม้เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ ที่เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจต่อประชาชนที่มีความขัดแย้งในการดำเนินการของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาให้ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางแก้ปัญหาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และดำเนินการช่วยเหลือตามกระบวนการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด รวมทั้งการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนดังกล่าวจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงเป็นสำคัญ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ในส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่กรมป่าไม้ได้รับมอบพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน ได้เสนอตั้งงบประมาณ จำนวน ๕๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท หากไม่เพียงพอให้เสนอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ๓. สำหรับการนำพื้นที่สวนป่าสมเด็จเพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
 5. ร่างกฎกระทรวงให้เพิกถอน ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ ในท้องที่ตำบลตบหู อำเภอ เดชอุดม ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย ตำบลยาง ตำบลยางใหญ่ ตำบล เก่าขาม ตำบลบุเปือย ตำบลสีวิเชียร ตำบลโซง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน ตำบลขี้เหล็ก ตำบลไพบูลย์ ตำบลตาเกา และตำบลโคกสะอาด……  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้เพิกถอน ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ ในท้องที่ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย ตำบลยาง ตำบลยางใหญ่ ตำบลเก่าขาม ตำบลบุเปือย ตำบลสีวิเชียร ตำบลโซง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน ตำบลขี้เหล็ก ตำบลไพบูลย์ ตำบลตาเกา และตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๖๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน พ.ศ. …. มีสาระสำคัญคือ ให้เพิกถอน ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ ในท้องที่ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย ตำบลยาง ตำบลยางใหญ่ ตำบลเก่าขาม ตำบลบุเปือย ตำบลสีวิเชียร ตำบลโซง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน ตำบลขี้เหล็ก ตำบลไพบูลย์ ตำบลตาเกา และตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๖๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
 6. สำนักงานศาลยุติธรรมขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยองแห่งใหม่ ท้องที่จังหวัดระยอง คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ (เรื่อง การย้ายที่ตั้งที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ไปสู่ภูมิภาค) ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยองแห่งใหม่ ท้องที่จังหวัดระยอง เป็นการเฉพาะราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ๒. ส่วนค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและสิ่งปลูกสร้างอาคารแห่งใหม่ทดแทนนั้น ให้สำนักงานศาลยุติธรรมปรับแผนค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกล่าว ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
 7. บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค เพื่อขอรับโอนประทานบัตรเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 24828/13873 ท้องที่จังหวัดสระบุรี (มติ ครม. 01/03/2554) คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบผ่อนผันและขยายระยะเวลาให้บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เอ็ม เป็นการเฉพาะราย จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอายุประทานบัตรของผู้ขอรายนี้ ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ของบริษัทฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด และให้กำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องการมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชนและท้องถิ่น รวมทั้งมีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
 8. ขอแก้ไขข้อความการระบุกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน (การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์) (มติ ครม. 22/02/2554) คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบและเห็นชอบการขอแก้ไขข้อความการระบุกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน (การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า ๑๓ นิคมสหกรณ์) ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เสนอเพิ่มเติม ดังนี้ ๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ “สมาชิกผู้เช่าที่ดินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า” เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เรียกร้องการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า ๑๓ นิคมสหกรณ์ ต่อเนื่องมาโดยตลอด และสอดคล้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า ๑๓ นิคมสหกรณ์ อีกทั้งการพิจารณาให้สิทธิจะได้เฉพาะสมาชิกนิคมสหกรณ์การเช่าที่ดินตามข้อมูลบัญชีรายชื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์การเช่าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) เท่านั้น ๑.๒ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการศึกษาแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิฯ ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนสิ้นเดือนกุมภาพัน์ ๒๕๕๔ ออกไปอีก ๑ เดือน ๒. ทั้งนี้ ยังให้คงข้อความการระบุกลุ่มเป้าหมาย “สมาชิกผู้เช่าที่ดินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า“ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
 9. การลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก (มติ ครม. 07/09/2553) คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 1. รับทราบความก้าวหน้าของผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ตามที่กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 1.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็น หรือเป็น ตัวการในการกระทำผิดอย่างเคร่งครัด โดยให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีออกนอกพื้นที่ และกำชับ เจ้าหน้าที่ในสังกัดมิให้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการกระทำผิดเกี่ยวกับการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างเด็ดขาด 1.2 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน ผู้ ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้น ที่ที่รับผิดชอบ เข้มงวดกวดขัน และเร่งรัดการดำเนินคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 1.3 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกำชับเจ้าหน้าที่ ให้สนับสนุน ส่งเสริมเฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย เท่านั้น 2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น รับข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เห็นว่า ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่ป่า รวมทั้งจุดผ่าน ต่าง ๆ ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และควรให้ฝ่ายทหารเข้าร่วมดำเนินการ ด้วยเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
 10. รายงานผลกระทบและความเสียหายกรณีการตัดไม้จากการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) (มติ ครม. 08/06/2553)  คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 1. รับทราบการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) ตอนแยก ทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วงระหว่าง กม. 2+000-กม. 10+100 ตามที่กระทรวง คมนาคมเสนอ 2. สำหรับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) ตอนแยก ทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ดำเนินการไปแล้ว ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟู สภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศ เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสียหาย และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ พังทลายของดิน เป็นต้น ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนต้นไม้ที่ได้ตัดฟันไปแล้วนั้น ให้ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติเท่านั้น 3. ให้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้ไหล่ทางบนทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) ตอนแยก ทางหลวงหมายเลข 2-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วงระหว่าง กม. 2+000-กม. 10+100 ให้แล้วเสร็จโดย เร็ว และรายงานนายกรัฐมนตรีต่อไป 4. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ยุติการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงฯ ในส่วน ที่ตัดต่อจาก กม.10+100 และให้สำนักงบประมาณรับไปปรับลดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ เตรียมจัดสรรไว้เพื่อการดำเนินโครงการในส่วนนี้ของกรมทางหลวงให้สอดคล้องกันด้วย 5. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาและกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อ กำหนดให้พื้นที่โดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมทั้งป่าอนุรักษ์ใกล้เคียงให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 6. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และ ระยะเวลาในการจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) ให้ แล้วเสร็จ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป 7. ส่วนการดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงและทางอื่นใดต่อไปในอนาคต ให้กระทรวง คมนาคมประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อ ให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 11. นางสาวปริศนา อุดมรัตน์ ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค เพื่อทำเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ตามประทานบัตรที่ 19918/13774 และที่ 19919/13773 ท้องที่จังหวัดสระบุรี (มติ ครม. 28/07/2552) คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 1. เห็นชอบผ่อนผันให้นางสาวปริศนา อุดมรัตน์ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธ บาทและป่าพุแค เพื่อทำเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามประทานบัตร ที่ 19918/13774 เลขที่ 19919/13773 ท้องที่จังหวัดสระบุรี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต รวมทั้งดำเนินการตาม เงื่อนไขเพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 อย่างเคร่งครัด ไปดำเนิน การต่อไปด้วย
 12. นายวัฒนา ธำรงสัตย์ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา เพื่อทำเหมืองแร่หินปูนและหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ตามประทานบัตรที่ 16319/14023 ท้องที่จังหวัดเชียงราย (มติ ครม. 21/07/2552) คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 1. อนุมัติผ่อนผันให้นายวัฒนา ธำรงสัตย์ เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา เพื่อการทำเหมืองแร่หินปูนและหินอุตสาหกรรม เพื่อการก่อสร้าง ตามประทานบัตรที่ 16319 /14023 ท้องที่จังหวัดเชียงราย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรมีแนวทางหรือมาตรการดำเนินการภายหลังสิ้นสุดอายุประทานบัตร เพื่อให้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
 13. ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มติ ครม. 11/11/2551) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูงจากราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งห้ามการส่งออกไม้พะยูงทุกกรณีออกไปนอกราชอาณาจักร และ ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาในการออกประกาศห้ามนำเข้า และส่งออกไม้พะยูง ตามพระราชบัญญัติการส่ง ออกไปและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องว่า สมควรมีแนวทางการดำเนินการประการใด หรือไม่ กรณีที่ผู้ประกอบการบางประเภทอาจได้รับผลกระทบจากห้ามการนำเข้าและส่งออกไม้พะยูงดังกล่าว เช่น การจัดทำอุปกรณ์กีฬาที่ต้องใช้ไม้พะยูงเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น
 14. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 เพื่อการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (พื้นที่กันชน) ท้องที่จังหวัดสระบุรี (มติ ครม. 25/09/2550) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ที่มีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เข้าทำ ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 เพื่อการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดิน ดาน เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ (พื้นที่กันชน) ท้องที่จังหวัดสระบุรี มีกำหนด 10 ปี และให้รับประเด็นอภิปรายของ คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยในส่วนของ คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ เห็นว่า ควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปให้เอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนชุมชน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าว และให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วรายงานให้คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบทุก 2 ปี รวมทั้งให้ผู้รับอนุญาตใช้เส้นทางสาธารณะและห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดเดินบนทางหลวงเพื่อรักษาทางหลวงมิให้เสียหาย
 15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา เพื่อทำเหมืองแร่ ตามประทานบัตรที่ 22477/14895 ท้องที่จังหวัดลพบุรี (มติ ครม. 18/09/2550) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ที่มีมติเห็น ชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขอผ่อนผันให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล เข้า ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา เพื่อทำเหมืองแร่ท้องที่ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อสังเกต เกี่ยวกับการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ควรพิจารณาระยะเวลา ให้สอดคล้องกับอายุของประทานบัตรที่เหลืออยู่และนำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการ ทำเหมืองแร่มาประกอบการพิจารณาก่อนการอนุญาตต่ออายุสัญญาให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น และประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ที่เห็นว่า กระบวนการต่ออายุการอนุญาตการทำ เหมืองแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความล่าช้ามาก รวมถึงอายุของการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน แห่งชาติไม่สอดคล้องกับอายุของประทานบัตร ซึ่งน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องนี้ ส่วนบริษัทที่เข้าไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่น่าจะคืนประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการ ทำวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้สัตว์ที่พบเฉพาะในประเทศไทยซึ่ง อาศัยพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่ประจำถิ่นต้องสูญพันธุ์ไป ไปดำเนินการต่อไปด้วย
 16. บริษัท สายจำรัสปูนขาว จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน เพื่อรับช่วงการทำเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ หรือเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังฯ (มติ ครม. 10/07/2550) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้บริษัท สายจำรัส ปูนขาว จำกัด เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน เพื่อรับช่วง การทำเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมแคลเซี่ยมคาร์ไบด์หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรือ อุตสาหกรรมน้ำตาล ท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม (กรมป่าไม้) และบริษัท สายจำรัส ปูนขาว ฯ รับความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต ในข้อ 13 และ ข้อ 22 โดยให้ใช้ข้อความดัง ต่อไปนี้ “ข้อ 13 ต้องประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเหตุรำคาญและแก้ไขเหตุรำคาญที่เกิด ขึ้นหรือลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการประกอบกิจการของผู้ได้รับอนุญาต” และ “ข้อ 22 ต้องให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะทำงานเฉพาะกิจ ฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่จะติดตาม หรือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจ สอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ ตามที่ระบุไว้ในราย งาน ฯ ตามควรแก่กรณี โดยให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป ตามมาตรการฯ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย” และความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้บริษัท สายจำรัส ปูนขาว ฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (Mitigation Plan) ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ให้กรมป่า ไม้และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ฯ ไป กำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ เพื่อให้บริษัท สายจำรัส ปูนขาว ฯ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมป่าไม้ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อย่างเคร่งครัดต่อไป รวมทั้ง ให้ความสำคัญในเรื่องแผนฟื้นฟูและแผนป้องกันผลกระทบจากสิ่งแสดล้อมในเรื่องของปริมาณฝุ่นละออง และเสียง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และให้มี การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วรายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบทุก 2 ปี ต่อไป นอกจากนี้ ให้กรมป่าไม้กำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายของหนังสืออนุญาตให้บริษัท สายจำรัส ปูนขาว ฯ ให้ ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบ เช่น การจ้างงานกับประชาชนท้อง ถิ่นเป็นอันดับแรก การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้ รับ การจัดตั้งเป็นกองทุนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่บริหารโดยไตรภาคี คือ บริษัท ภาครัฐ ภาคประชาชนต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาดำเนินการด้วย
 17. การห้ามนำไม้สักและสิ่งประดิษฐ์เข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดน จังหวัดตาก (มติ ครม. 17/05/2548) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขยาย ระยะเวลาประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามนำไม้สักทุกประเภท รวมถึงสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น ที่ทำด้วยไม้สัก เข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ไม้ทุกประเภท รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งที่ทำด้วยไม้ เป็น สินค้าที่ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราวต่อ ไปอีก 1 ปี โดยให้ประกาศ ฯ มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ต่อไป และตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพิ่มเติม ให้แก้ไขหลักการตามข้อ เสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 1 เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากเดิม “… โดยกำหนดเพิ่ม เติมให้ไม้ทุกประเภท รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ …” แก้ไขเป็น “.. .โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ไม้หวงห้ามประเภท ก. ตาม บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ …” และโดยที่การดำเนินการเพื่อให้ เป็นไปตามหลักการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอจะต้องออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับใหม่ โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิม จึงให้กระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการเพื่อออกประกาศ ฯ ให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยด่วนต่อไป
 18. การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก และการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้ำชายแดน)
 19. การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำภาคตะวันออก
 20. การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 21. การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 22. การขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
 23. การขอตั้งงบประมาณปลูกป่าทดแทนกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
 24. การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมาย
 25. การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
 26. การจัดสร้างสวนสาธารณะ (หนึ่งตำบล หนึ่งสวนสาธารณะ)
 27. การจ่ายเงินชดเชยค่าดูแลและบำรุงรักษาสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์
 28. การจำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย
 29. การจำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย
 30. การชุมนุมเรียกร้องของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด
 31. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
 32. การตั้งโรงงานไม้แปรรูป (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชั้นไม้สับ จากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
 33. การตั้งโรงงานแรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพาราโดยเฉพาะ
 34. การปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกรมป่าไม้และร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 35. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
 36. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
 37. การป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้
 38. การปิดป่าสัมปทาน
 39. การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้
 40. การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้
 41. การพิจารณาอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อผลิตแผ่นไม้บาง
 42. การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน
 43. การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
 44. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้จากไม้ยางพาราและไม้จากสวนป่าโดยเฉพาะ
 45. การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
 46. ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตแผ่นไม้วีเนียร์
 47. ขอความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ
 48. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่ขออนุญาตเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
 49. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๘
 50. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดชั้นของป่าต้นน้ำลำธารและการทำเหมืองในพื้นที่ป่าปิด
 51. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดมาตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 52. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดมาตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 53. ขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง
 54. ขออนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย
 55. ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 56. ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม
 57. ขออนุมัติหลักการเพื่อพิจารณาให้เอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ เป็นการชั่วคราวในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
 58. โครงการน้ำบาดาลบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี ๒๕๔๙
 59. โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน
 60. โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน
 61. โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน
 62. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
 63. นโยบายการทำป่าไม้
 64. นโยบายการทำป่าไม้
 65. นโยบายการทำไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ
 66. นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทำลายป่า และอัตราค่าจำหน่ายไม้ของกลาง
 67. นโยบายเกี่ยวกับการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างทาง
 68. นโยบายเกี่ยวกับการทำไม้
 69. แนวทางการปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี
 70. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๔๙
 71. ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 72. ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม
 73. ผลการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรภาคเหนือ
 74. แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่และโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔)
 75. แผนและมาตรการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่า (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)
 76. มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
 77. มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
 78. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำยมและน่านและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ
 79. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑มกราคม ๒๕๒๖ นโยบายเกี่ยวกับการทำไม้
 80. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ที่ทบทวนใหม่
 81. มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำปิงและวัง
 82. มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำภาคใต้
 83. มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำมูลและชี
 84. มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำยมและน่าน
 85. ร่าง นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
 86. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ รวม ๑๓ ฉบับ
 87. รายงานการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ
 88. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๒ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการทำไม้
 89. รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (การปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน)
 90. หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
 91. หลักเกณฑ์การนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
 92. หลักเกณฑ์การนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก
 93. ห้ามมิให้ข้าราชการและครอบครัวทำไม้และค้าไม้ในที่ที่ตนปกครอง
 94. ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรา ๙ (๘) (๑) – ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศประกวดราคา สอบราคา)

มาตรา ๙ (๘) (๒) – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.๑)

มาตรา ๙ (๘) (๓) – ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๙ (๘) (๔) – กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ

(๑)กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 1. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 31 มกราคม 2535 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
 2. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 104 ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2538 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
 3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 71 ง ลงวันที่ 3 กันยายน 2539 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
 4. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 131 ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
 5. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 40 ง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2542 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
 6. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ128ง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
 7. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
 8. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 15 ง ลงวันที่ 31 มกราคม 2549 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 9. หนังสือ ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2324 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2543 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
 10. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 16 ก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
 11. หนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลว. 29 ก.ค.52 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
 12. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ พ.ศ. 2549
 13. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลว. 16 ส.ค.53 เรื่อง การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ
 14. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 38 ลว. 3 ก.พ.55 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 15. หนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 120 ลว. 26 มี.ค.55 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
 16. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลว. 30 มี.ค.55 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 17. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 267 ลว. 16 ก.ค.55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
 18. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 268 ลว. 16 ก.ค.55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139
 19. การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
 20. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค.55 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 21. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 338 ลว. 3 ก.ย.55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
 22. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 347 ลว. 5 ก.ย.55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 23. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 419 ลว. 19 ต.ค.55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ
 24. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 24 ลว. 22 ม.ค.56 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 25. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 4475 ลว. 19 ก.พ.56 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 26. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 27. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลว. 8 มี.ค.56 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 28. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลว. 22 เม.ย.56 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 29. หนังสือ ด่วนที่สุด กค 0421.4/ว 179 ลว. 14 พ.ค.56 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 30. หนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 181 ลว. 15 พ.ค.56 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
 31. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 50 ลว. 22 พ.ค.56 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7
 32. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลว. 17 ก.ย.56 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 33. การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 34. หนังสือ ที่ กค 0406.4/ว 132 ลว. 25 พ.ย.56 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 35. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 5 ลว. 8 ม.ค.57 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก
 36. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/พ 0029 ลว. 27 ม.ค.57 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 37. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56 ลว. 21 มี.ค.57 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 38. หนังสือ ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลว. 30 มิ.ย.57 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
 39. หนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 325 ลว. 31 ต.ค.57 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
 40. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 376 ลว. 27 พ.ย.57 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 41. ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ย.57 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
 42. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลว. 14 ม.ค.58 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 43. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 3 ก.พ.58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
 44. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลว. 11 ก.พ.58 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
 45. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลว. 23 ก.พ.58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
 46. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 64 ลว. 23 ก.พ.58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
 47. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 101 ลว. 13 มี.ค.58 เรื่อง ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 48. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 117 ลว. 23 มี.ค.58 เรื่อง แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
 49. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 140 ลว. 1 เม.ย.58 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 50. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลว. 10 เม.ย.58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
 51. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลว. 7 พ.ค.58 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
 52. ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
 53. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 ลว. 27 พ.ค.58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
 54. ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 55. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลว. 3 ก.ค.58 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 56. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลว. 20 ก.ค.58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ
 57. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80 ลว. 23 ก.ค.58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 58. ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding)
 59. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 283 ลว. 13 ส.ค.58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
 60. การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 61. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลว. 15 ต.ค.58 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 62. แนวทางปฏิบัติการใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 และด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/41578 ลว. 15 ต.ค.58
 63. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
 64. ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1734/2558 ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ….
 65. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 479 ลว. 26 พ.ย.58 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 66. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 495 ลว. 8 ธ.ค.58 เรื่อง การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ
 67. ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางฯ
 68. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลว. 14 ม.ค.59 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
 69. การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ
 70. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น
 71. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2584/2558 ลว. 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
 72. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2581/2558 ลว. 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

(๒)แผนการจัดหาพัสดุ

 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 2. แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(๓)รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

 1. รายงานขอซื้อขอจ้างอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด ๑๒ เกจ บรรจุ ๘+๑ นัด จำนวน ๔๔๕ กระบอก และกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ จำนวน ๑๖,๙๑๕ นัด ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 2. ผลการสอบราคางานซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
 3. รายงานขอซื้อขอจ้างเรือตรวจการประเภทเรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ ๑ ลำ
 4. รายงานขอซื้อและการจัดทำเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๕ วัตต์ จำนวน ๒๙๕ เครื่อง, เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๒๕ วัตต์ จำนวน ๕๙ เครื่อง และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๔๐ วัตต์ จำนวน ๕๙ เครื่องฯ
 5. รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๕๙ เครื่อง
 6. รายงานขอซื้อขอจ้างเครื่องมือหาค่าพิกัดทางดาวเทียม (GPS) จำนวน ๑๓๙ เครื่อง
 7. รายงานขอซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๕๙ คัน และจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ
 8. รายงานขอซื้อขอจ้างตู้เซฟนิรภัยเก็บอาวุธปืน จำนวน ๒๙ ตู้
 9. รายงานขอซื้อขอจ้างกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิเซล จำนวน ๕๙ ตัว โดยวิธีสอบราคา
 10. รายงานขอซื้อขอจ้างเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒๙ เครื่อง
 11. รายงานขอซื้อขอจ้างถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร
 12. รายงานขอซื้อขอจ้างเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิล สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที
 13. ขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
 14. ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๓๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
 15. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
 16. ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๓๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
 17. ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๓๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
 18. ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและบริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี)
 19. ขออนุมัติจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและงานสำคัญผ่านสื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีสอบราคา
 20. การจ้างดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีสอบราคา

(๔)ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

 1. รายงานผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 2. รายงานผลการพิจารณาการสอบราคาจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและงานสำคัญผ่านสื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. รายงานผลการพิจารณาการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและบริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี)
 4. อนุมัติสั่งจ้าง (รายงานผลการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน)
 5. ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
 6. ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
 7. ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
 8. ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันรักป่าและควบคุมไฟป่า)

(๕)สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘)

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ (แบบ สขร.๑) (สำนักบริหารกลาง)
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ (แบบ สขร.๑) (สำนักกฎหมาย)
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ (แบบ สขร.๑) (สำนักด่านป่าไม้)
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (แบบ สขร.๑) (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

(๖)รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

(๗)รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

(๘)รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของ สตง.

 • -ไม่มีข้อมูล-

ข้อ ๒ การบริการประชาชน

(๑)หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(๒)เอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กระบวนงานบริการประชาชนของกรมป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ

(๓)ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

(๔)รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก

(๕)หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่การร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

(๖)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

(๗)รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ ๓ การบริหารงานของหน่วยงาน

(๑)โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒)วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

(๓)แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

(๔)ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

(๕)คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

(๖)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ

(๑)แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

(๒)หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ

(๓)รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

(๔)รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

(๕)รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.

ข้อ ๕ การบริหารงานบุคคล

(๑)หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

(๒)รายงานการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

(๓)มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน

(๔)หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

(๕)หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

(๖)รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ข้อ ๖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

(๑)หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

(๒)รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

(๓)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

(๔)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของ สตง. หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๙ (๘) (๕) – กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 1. กายวิภาคของไม้ป่าชายเลน
 2. การจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกไม้สัก ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานี
 3. การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ที่ผ่านการปรับปรุงความร้อนเพื่อผลิตเป็นแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด
 4. การทดสอบและคัดเลือกพันธุกรรมเบื้องต้นของกล้าไม้ประดู่ในเรือนเพาะชำและแปลงทดลอง
 5. การทดสอบสายพันธุ์ไม้ประดู่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
 6. การทดสอบสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ
 7. การปลูกและการจัดการสวนป่าไม้หอมแก่นจันทน์
 8. การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ในท้องที่ภาคเหนือ
 9. การพัฒนาเทคนิคการยืดอายุการใช้งานไม้ไผ่
 10. การพัฒนาเทคนิควนวัฒนวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนป่าไม้พะยูง
 11. การศึกษาการเกิดดอก เห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ่ และเห็ดตับเต่า ในสวนป่าโดยใช้เส้นใยและสปอร์
 12. การศึกษาการยึดแน่นของผิวหน้าของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
 13. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือจากไม้ไผ่
 14. การศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยแก่นจันทน์เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
 15. การศึกษาเชิงเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์เศษไผ่เหลือทิ้งในท้องที่ภาคเหนือ
 16. การศึกษาด้านคุณภาพการยึดเหนี่ยวของกาวกับไม้ตะกู : แรงเฉือนดึงรอยต่อเกย
 17. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพต่อการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน
 18. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพความทนทานของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
 19. การศึกษาไม้เทียมพอลิเมอร์คอมโพสิตจากเส้นในมะพร้าว
 20. การศึกษาและควบคุมแมลงศัตรูไม้ประดู่ในเรือนเพาะชำและสวนป่า
 21. การศึกษาเศรษฐกิจการทำเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงถ่าน ปม. 1 สู่อาเซียน
 22. การศึกษาสารธรรมชาติและการออกฤทธิ์ป้องกันมอดทำลายไม้ไผ่
 23. ความผันแปรของสายต้นไม้ประดู่ในการผลิตกล้าไม้ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 24. ความผันแปรทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ประดู่
 25. คุณสมบัติของแผ่นเอ็มดีเอฟผสมสารสกัดแทนนินจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส
 26. คุณสมบัติของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
 27. คุณสมบัติและลักษณะโครงสร้างไม้ไผ่บางชนิด
 28. แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงครั่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 29. บทบาทของเชื้อราทำลายไม้ต่อการสูญเสียความแข็งแรงจากการตัดของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
 30. ประสิทธิภาพของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลาต่อการทำลายของปลวกใต้ดินและแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 31. แผ่นไม้อัดสารแร่จากไผ่
 32. แผ่นใยไม้อัดยิปซั่มจากไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
 33. ระยะปลูกและลักษณะการเติบโตของรักใหญ่และแกนมอ
 34. วิจัยไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลาเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษ
 35. สมบัติของแผ่นไม้พลาสติกจากไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
 36. องค์ประกอบทางเคมีของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
 37. เอ็ม ดี เอฟ ไม้ไผ่ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค
 38. ฐานข้อมูลรวมงานวิจัยด้านป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

มาตรา ๙ (๘) (๖) – กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • —–ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง—–

มาตรา ๙ (๘) (๗) – กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 1. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67 – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 2. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 3. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปลูกและใช้ประโยชน์ไม้ไผ่อย่างยั่งยืน – โดยสำนักวิจัยและพัฒนการป่าไม้ กรมป่าไม้
 4. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้) – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 5. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้) – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 6. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 2 เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้ – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 7. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 8. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจชนิด และปริมาณสมุนไพรในป่า (ขั้นต้น) รุ่นที่ 1 – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 9. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจชนิด และปริมาณสมุนไพรในป่า (ขั้นต้น) รุ่นที่ 2 – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 10. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจชนิด และปริมาณสมุนไพรในป่า (ขั้นสูง) รุ่นที่ 1 – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 11. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจชนิด และปริมาณสมุนไพรในป่า (ขั้นสูง) รุ่นที่ 2 – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 12. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยรุกขกร – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 13. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร รุกขกร รุ่นที่ 3 – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 14. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร รุกขกร รุ่นที่ 4 – โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 15. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) หลักสูตร “เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้แบบประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2560 ณ วัดบ้านนาเจียง ตำบลโคกงาน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดโดย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
 16. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) หลักสูตร “เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้แบบประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 17. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) หลักสูตร “เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้แบบประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์
 18. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) หลักสูตร “เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้แบบประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัดโดย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
 19. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) หลักสูตร “เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้แบบประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
 20. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) หลักสูตร “เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้แบบประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จัดโดย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
 21. รายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านเพาะชำกล้าไม้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคันทารี โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 22. รายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนากล้าไม้ที่ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 23. รายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) – จัดโดย สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 24. รายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561” – จัดโดย สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 25. รายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนที่และแนวเขตป่าไม้ในระบบภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” – จัดโดย สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 26. รายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ” – จัดโดย สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 27. รายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล” – จัดโดย สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 28. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 29. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 30. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านกกจำปา หมู่ที่ 4 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 3 (สกลนคร) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 31. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำสร้างบ่อ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 32. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 33. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 34. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ท ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 35. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 36. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 37. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 38. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วนเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 39. รายชื่อราษฎรผู้เข้ารับการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร” ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านวังไทร ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 40. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 41. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) – จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 42. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 1 ต.อุ่มจาม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 3 (สกลนคร) สำนักจัดการป่าชุมชน
 43. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 44. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 45. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ท ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 46. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 47. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 48. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
 49. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร – จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ