แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 มกราคม 2023


ข้าพเจ้า นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ขอประกาศว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรีให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างท […]

ประกาศเจตนารณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ...