ntzforest


การรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด นครนายก

การรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชนรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองปราจีนบุรี โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.๑ (เขาอีโต้) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป. ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จว.ปจ. ตรวจยึด/จับกุม นายธนกฤต ราศรี กับพวกรวม ๓ คน พร้อมตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน ท่อนปริมาตร ๐.๓๖ ลบ.ม. เลื่อยโซ่ยนต์จำนวน ๒ เครื่อง รถยนต์กระบะ ๑ คัน และรถจักรยานยนต์ ๒ คัน ซึ่งกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ […]

สกัดจับ แก๊งมอดไม้