ntzforest


แบบ คนช 4-1 4-2 4-3 ระเบียบ คนช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการฯ ป่าชุมชน จังหวัดสระแก้ว คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในป่าชุมชน จังหวัดสระแก้ว ประกาศจังหวัดฯ ป่าชุมชน จังหวัดสระแก้ว

การรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชาประจำจังหวัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.3 (หนองคอก) ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบริเวณพื้นที่ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ได้สั่งการให้ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี ประสานสนธิกำลัง ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ ๒  ( ปราจีนบุรี ) เข้าสนับสนุนร่วมกับอำเภอนาดี และหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากแล้ว และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์น้ำป่าไหลท่วมป่าทับลานวันที่ 26 ตุลาคม 2563  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้มาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินท […]

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี พร้อม ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ปกครอง ร่วมในพิธี โดยประธานในพิธีได้บำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ปลูกไว้ บริเวณศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำ […]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๓