แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2023


ข้าพเจ้า นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ขอประกาศว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรีให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างท […]

ประกาศเจตนารณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ...วันที่ 14 มกราคม 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอุธร สุทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ การนำนวัตกรรมการป้องกันไฟป่ามาประยุกต์ใช้ การให้ความรู้พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวก […]

โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...