ประธานป่าชุมชนบ้านหนองกวาง จังหวัดอุตรดิตถ์

นายศักดิ์ศรณ์ศิริสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ประธานป่าชุมชนบ้านหนองกวาง จังหวัดอุตรดิตถ์