ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: นราธิวาส

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดนราธิวาส
ชื่อป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12
ที่ตั้งหมู่ที่ 13 ตำบลสุคิรน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
อนุมัติ ปี พ.ศ.2557
เนื้อที่4,700 ไร่
พิกัดE 0792867 N 0654857
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนายดรอแม บินซา
ประวัติสถานที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นชี่อที่ตั้งตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ชาวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เดิมเป็นพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ซึ่งออกมามอบตัวและเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย ได้ทำความตกลงยุติการทำสงครามหันมาให้ความร่วมมือเพื่อสันติภาพ โดยความร่วมมือของ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียและพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา เมื่อตั้งเป็นหมู่บ้านแล้วให้ใช้ชื่อว่าบ้านรัตนกิติ 4 ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้รับเอาหมู่บ้านนี้เข้าไว้ในโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 โดยมี นายดรอแม บินซา เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ได้เริ่มตั้งหมู่บ้าน
เหตุผลในการเลือกพื้นที่เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมมากมีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานและศึกษาวิจัย รวมทั้งมีบุคคลทั่วไปมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. มีประวิติศาสตร์ยาวนาน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย
3. มีสถานที่ท่องเที่ยว
- ประเด็นรอง1. มีป่าที่อุดมสมบูรณ์
2. ได้รับรางวัล เช่น ลูกโลกสีเขียว รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาคใต้ปี 2555
3. มีการบริหารจัดการและทีมงานที่ดีมีความสามารถ

 

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายอับดุลลาห์ เจ๊ะโด
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
สังกัด: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส