ประธานป่าชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายชัยเดช สุทินกรณ์
ประธานป่าชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน