ประธานป่าชุมชนบ้านทาชมภู จังหวัดลำพูน

นายชูศักดิ์ สมปวง
ประธานป่าชุมชนบ้านทาชมพู จังหวัดลำพูน