ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: พิจิตร

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดพิจิตร
ชื่อป่าชุมชนบ้านใหม่ดงเจริญ
ที่ตั้งหมู่ที่ 6 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
อนุมัติ ปี พ.ศ.2559
เนื้อที่1,087-0-00 ไร่
พิกัด47p 691569 UTM 1764477
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนายนิพนธ์ สินธุศร
ประวัติสถานที่          สถานที่ขอจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ "วิถีคน วิถีป่า" มีอาคารห้องประชุมพร้อมห้องน้ำ และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยชุมชนจัดสร้างอาคารเพื่อเป็นสถานที่จัดประชุมสำหรับจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ งานด้านป่าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเหมาะสมอยู่ห่างจากป่าชุมชน ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยใช้เงินงบประมาณของกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชนเท่านั้น
เหตุผลในการเลือกพื้นที่          สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าชุมชนเหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายป่าชุมชนในแต่ละอำเภอของจังหวัดพิจิตร ใช้สำหรับเรียนรู้และต่อยอดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. มีการจัดกิจกรรมเปิดป้ายป่าชุมชน และมีการเปิดปิดป่าชุมชนอย่างชัดเจนของแต่ละปี
2. มีการประชุมป่าชุมชนทุกวันที่ 6 ของทุกเดือน เพื่อการบริหารป่าที่ยั่งยืน
3. มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการป่าชุมชนกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- ประเด็นรอง1. จัดกิจกรรมลาดตระเวน ปักป้ายแนวเขต ป้ายโครงการป่าชุมชนโดยรอบบริเวณป่าชุมชน
2. จัดสร้างป้อมตรวจการ และจุดสกัดทุกเส้นทางบริเวณป่าชุมชน
3. สร้างจิตสำนึกในการห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ และต่อยอดอาชีพที่เกี่ยวกับป่าชุมฃน

 

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายนพรัตน์ ทองมาก
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
สังกัด: ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์