ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: อุทัยธานี

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อป่าชุมชนบ้านห้วยหนามตะเข้
ที่ตั้งหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
อนุมัติ ปี พ.ศ.2558
เนื้อที่587 ไร่
พิกัดE 0551284 N 1666055
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนายณรงค์ จูมโสดา
ประวัติสถานที่          บ้านห้วยหนามตะเข้ ได้แยกออกมาจากหมู่บ้านห้วยป่าปก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ ปี พ.ศ. 2532 เนื่องจากหมู่ที่ 10 มี 3 ชุมชน คือ ชุมชนอีหลุบ ชุมชนหินตั้งและชุมชนห้วยหนามตะเข้ ที่อยู่ในซอย 5 บ้านห้วยหนามตะเข้ ตั้งชื่อตามชื่อลำคลองที่มีต้นหนามตะเข้ขึ้นปกคลุมอยู่ในลำห้วย และให้เกียรติชุมชนข้างในซอย 5 ให้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ที่ดำเนินการป่าชุมชนบ้านห้วยหนามตะเข้ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยหนามตะเข้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำนวน 587 ไร่
เหตุผลในการเลือกพื้นที่          ป่าชุมชนบ้านห้วยหนามตะเข้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์จนมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน เป็นป่าที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่สามารถเล่าถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่างในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพราะมีโครงการต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ที่เป็นตัวสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า ชะลอการไหลของน้ำทำให้ดินสามารถดูดซับน้ำได้มากขึ้น โครงการปลูกป่า ซึ่งมีการติดตามประเมินผล มีการดูแลโดยคณะกรรมการป่าชุมชน โครงการบวชป่าชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ "คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน" โครงการทำแนวกันไฟ เพื่อลดความรุนแรงอันจะเกิดจากไฟป่า และยังมีโครงการตู้เย็นข้างบ้าน โครงการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน (ผักกูด) เพื่อลดการพึ่งพิงจากป่าเกิดเป็นแนวความคิด "คนอยู่คู่กับป่าไม้อย่างเป็นมิตร" มีการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ป่าให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน เพื่อสืบสานการรักษาป่าไม้ให้ยั่งยืนตลอดไป
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. จัดทำโครงการที่สามารถเป็นตัวอย่างในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนในทุกๆ ด้าน
2. ลดการพึ่งพิงจากป่า จึงมีการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
3. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน
- ประเด็นรอง1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และปลูกสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
2. มีประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
3. ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านเป็นชุมชนน่ามองเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน

 

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สังกัด: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์