…ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า…

 ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของลูกหลานไทย

กิจกรรมในงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค (มหกรรม ทส.) ครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ นิทรรศการ ตลาดนัดป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่า การโต้วาทีระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ไมค์ทองคำ การแสดงดนตรี สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยประชาชนที่มาร่วมงานจะรับความรู้และสาระมากมายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังจะได้รับความเพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการ ร่วมสนุกรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย และยังเป็นการอุดหนุนสินค้าชุมชนอีกด้วย

งานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัด 4 ภาคทั่วประเทศ  ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่นและ
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้ร่วมออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน จัดนิทรรศการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชน รวมถึงการแจกกล้าไม้ และกิจกรรม Like&Share แฟนเพจ ป่าชุมชนออนไลน์ เพื่อกระจายข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน รวมถึงการสร้างสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นมรดกอันล้ำค่าของลูกหลานไทยสืบไป