กรมป่าไม้ ร่วมถก-ร่างพรบ.ป่าชุมชน

          กรมป่าไม้ เชิญเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมหารือ ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …  ได้แก่ กฎกระทรวง จำนวน 4 ฉบับ และระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน จำนวน 18 ฉบับ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเนื่องแน่น

          รองอธิบดี นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งความคืบหน้าเรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. … เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จากนั้นจึงได้ร่วมกันพิจารณากฎหมายลำดับรองในวาระต่อไป โดยการประชุมจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561