เปิดแล้ว! Unit School 2561 @กรมป่าไม้

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร โดยให้นำรูปแบบ Unit School มาใช้ในการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

ดังนั้น กรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการป่าชุมชน จึงได้นำแนวทาง Unit School มาจัดกิจกรรมให้ความรู้กันเองภายในหน่วยงาน ในลักษณะ พี่สอนน้อง น้องสอนพี่ เพื่อนสอนเพื่อน มีการ COACHING งานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการทำงานมากขึ้น

รองอธิบดี นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ Unit School ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สำนักจัดการป่าชุมชน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561