ปม.ร่วมทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

      กรมป่าไม้ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธาน และนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานในการประชุม

แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

ปม. ร่วมหารือ การทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

     นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วม
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธาน และมีนายกุศล โชติรัตน์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานในการประชุม

     ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การป่าไม้ทั้งมิติภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

ปม. ร่วมหารือแนวทางการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธาน และมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานในการประชุม

        ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และพิจารณาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ อีกทั้งยังได้หารือในประเด็นการนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไม้ของไทยมาประกอบการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติอีกด้วย

การประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ. สผส. เลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เข้าประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้ฯ และคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ และผ่านระบบ Zoom โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัด ทส. ประธานคณะอนุกรรมการติดตามฯ และนายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบาย
ป่าไม้ฯ เป็นประธานในการประชุม

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายป่าไม้
แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธาน และมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานในการประชุม

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนแม่บทฯ ตามข้อสังเกตของ สศช. ก่อนนำเสนอ ครม. รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทฯ อีกทั้งยังได้หารือในประเด็นการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามระยะเวลาที่กำหนด

การประชุมอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในส่วนของกรมป่าไม้ นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ให้เข้าร่วมประชุม ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ตามข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อให้ร่างแผนแม่บทฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ปม. หนุนอนุกรรมการภายใต้ คปช. เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายหวังยกร่างแผนแม่บท ฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยนางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นในการประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายป่าไม้ ซึ่งมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยทั้ง 2 คณะ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการดำเนินงานภายใต้นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งบัญญัติให้มีการปรับปรุงและพัฒนามติคณะรัฐมนตรีให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562