ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2566
โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ)
เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้
นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป

ประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายพิชิต สมบัติมาก รอง ปกท.ทส. ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
และนายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง
คณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้า ผต.ทส.
รองประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผล นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ฯ
นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผอ.สผส.ปม. เลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
พร้อมด้วยอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ประจำปี 2565 และการรายงานผลประจำปี 2566 ซึ่งจะนำผลการประชุมไปรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

การประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ. สผส. เลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เข้าประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้ฯ และคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ และผ่านระบบ Zoom โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัด ทส. ประธานคณะอนุกรรมการติดตามฯ และนายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบาย
ป่าไม้ฯ เป็นประธานในการประชุม

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายป่าไม้
แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป